Formularz zwrotu

 

.............................................................

Miejscowość, data

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Jubimax Biżuteria & Zegarki

C.H. Ogrody, Poziom "0"

ul. Płk. Dąbka 152

82-300 Elbląg

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

...................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy(*)/ odbioru(*) …………………………………………………………........

Nr zamówienia: .........................................................................................................................

 

Nr rachunku bankowego do zwrotu gotówki: ……………………………………..……………….

............................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić