konkurs-rosefield

Regulamin konkursu

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie mikołajkowym.
2. Konkurs jest prowadzony poprzez profil na Facebooku @jubimaxpl oraz Instagram @jubimax_pl
3. Organizatorem konkursu jest firma SKLEPY FIRMOWE 82-310 Elbląg, Czechowo 12B. NIP: 5781265686; wpisana do rejestru działalności gospodarczej.
4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook czy Instagram.
5. Fundatorem nagród w konkursie jest PHU Jubiler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 13 02-822 ; NIP: 5261032125; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050320.
6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada konto w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram,
2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

1.Konkurs obejmuje wykonanie zadania: Zamieszczenie w serwisie Facebook lub Instagram komentarza do konkursowego postu oraz polubienie Fanpage Jubimax Biżuteria & Zegarki. Najciekawszy komentarz nagrodzimy zegarkiem marki Rosefield.
2. Ustala się następującą datę publikacji postu konkursowego: 24.02.2020 r.
3. Przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi zgłoszenia udziału w konkursie.
4. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie musi posiadać prawa autorskie do publikowanych treści.
5. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą odpowiedzi, 1 (słownie: jeden) najciekawszy komentarz, którego autor otrzyma zegarek marki Rosefield.
6. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna itp.).
7. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 01.03.2020r. do godz. 23.59.
8. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców przez Organizatora. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na profilu Jubimax Biżuteria & Zegarki pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/jubimaxpl  oraz https://www.instagram.com/jubimax_/ Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców jest firma SKLEPY FIRMOWE z siedzibą w Czechowie 12B, 82-310 Elbląg. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook https://pl-pl.facebook.com/jubimaxpl oraz https://www.instagram.com/jubimax_/ w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
9. Nagrodą w konkursie jest zegarek Rosefield.
10. Organizator przyzna nagrodę 1 uczestnikowi, a wyniki opublikuje w komentarzu pod postem konkursowym na profilu @jubimaxpl i @jubimax_pl nie później niż 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
11. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
12. Uczestnik jest zobowiązany do odebrania nagrody osobiście lub jeżeli mieszka poza Elblągiem nagrodę wyślemy kurierem.
13. Nie odebranie nagrody lub nieodebranie przesyłki kurierskiej w ciągu 3-ech dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do wszystkich projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikom z najlepszymi pracami konkursowymi, o której mowa w pkt. 1.


IV Odpowiedzialność

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub Instagram lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia.
2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook lub Instagram w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku lub Instagramie, tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia,
b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku lub Instagramie,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku i Instagramie,
d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia,
e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook lub Instagram.

V Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook, Instagram), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest firma SKLEPY FIRMOWE z siedzibą w Czechowie 12B, 82-310 Elbląg; Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie Ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) na rzecz Organizatora.
2. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook lub Instagram.
3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

VI Tryb składania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook czy Instagram.

VII Postanowienia końcowe

1. Konkurs będzie obowiązywał do dnia 04.03.2020 r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.